icon member

เงื่อนไข/ข้อตกลงในการใช้งานโปรแกรม,แอฟพลิเคชั่น บิ๊กล๊อตโต BIGLOTTO

โปรดศึกษาและทำความเข้าใจเงื่อนไข/ข้อตกลงในการใช้งานโปรแกรมโปรแกรม,แอฟพลิเคชั่น บิ๊กล๊อตโต BIGLOTTO ให้ละเอียด เนื่องจากเงื่อนไข/ข้อตกลงตามเอกสารฉบับนี้ได้กำหนดข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ โดยเนื้อหาทั้งหมดจะประกอบด้วยข้อกำหนดและข้อยกเว้น ตลอดจนหน้าที่ต่าง ๆ ตามที่กฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ มีผลบังคับใช้

1. คำนิยามและคำจำกัดความ
“ ผู้ใช้งาน“ หมายความถึง ลูกค้าหรือบุคคล หรือนิติบุคคล ที่ใช้งานโปรแกรม,แอฟพลิเคชั่น บิ๊กล๊อตโต BIGLOTTO
“ โปรแกรม,แอฟพลิเคชั่น บิ๊กล๊อตโต BIGLOTTO “ หมายถึงโปรแกรม,แอฟพลิเคชั่น บิ๊กล๊อตโต BIGLOTTOเป็นผู้จัดทำขึ้นเท่านั้น

2. การใช้งานโปรแกรม
2.1 รายละเอียดภายในโปรแกรม,แอฟพลิเคชั่น บิ๊กล๊อตโต BIGLOTTO จัดทำขึ้นเพื่อตรวจผลการออกรางวัลของสำนักงานกองสลากรัฐบาล
2.2 เนื้อหาภายในโปรแกรม,แอฟพลิเคชั่น บิ๊กล๊อตโต BIGLOTTOไม่ได้ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดในการตรวจสอบผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล ผู้ใช้งานควรตรวจกับเว็บไซด์หรือแอฟพลิเคชั่นของกองสลากอีกครั้งเพื่อความถูกต้อง
2.3 เนื้อหาภายในโปรแกรมโปรแกรม,แอฟพลิเคชั่น บิ๊กล๊อตโต BIGLOTTO อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

3. เงื่อนไขอื่น ๆ ทั่วไป
โปรแกรม,แอฟพลิเคชั่น บิ๊กล๊อตโต BIGLOTTOขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหน้าเว็บไซด์ แอปพลิเคชั่น และบริการ รวมถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม เงื่อนไข/ข้อตกลงในการใช้งานโปรแกรมโปรแกรม,แอฟพลิเคชั่น บิ๊กล๊อตโต BIGLOTTO ณ เวลาใด ๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า โดยการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ดังกล่าวจะดำเนินการตามดุลยพินิจเฉพาะของทางโปรแกรม,แอฟพลิเคชั่น บิ๊กล๊อตโต BIGLOTTO เพียงผู้เดียวเท่านั้น

หากมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม เงื่อนไข/ข้อตกลงในการใช้งานฉบับนี้ โปรแกรม,แอฟพลิเคชั่น บิ๊กล๊อตโต BIGLOTTO จะทำการแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ ก่อนที่ข้อกำหนดแก้ไข เปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้ โดยทุกครั้งที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ใดๆ ของเงื่อนไข/ข้อตกลงในการใช้งาน ทาง โปรแกรม,แอฟพลิเคชั่น บิ๊กล๊อตโต BIGLOTTOจะแสดงวันที่ล่าสุดที่มีการแก้ไขให้ทราบทุกครั้ง

Terms and Conditions for the use of BIGLOTTO Program/Application

Please review and understand the terms and conditions for the use of the BIGLOTTO program/application in detail, as the terms and conditions outlined in this document specify important rights, duties, as well as various obligations in accordance with the laws and regulations that apply.

Definitions and Interpretation
“User” refers to the individual or legal entity utilizing the BIGLOTTO program/application.
“BIGLOTTO Program/Application” refers exclusively to the program/application developed by BIGLOTTO.

Use of the Program
2.1 The details within the BIGLOTTO program/application are designed to verify the results of the government lottery office.
2.2 The content within the BIGLOTTO program/application does not cover all content in verifying the results of government lotteries. Users should cross-check with the official website or application of the lottery office for accuracy.
2.3 The content within the BIGLOTTO program/application may be subject to change in the future depending on suitability.

General Conditions
BIGLOTTO reserves the right to modify, change, or add to the website pages, applications, and services, including modifying, changing, or adding to the terms and conditions of use of the BIGLOTTO program/application at any time without prior notice. Such modifications, changes, or additions will be at the sole discretion of BIGLOTTO.
If there are modifications, changes, or additions to these terms and conditions, BIGLOTTO will notify users through various channels before the amended terms and conditions come into effect. Every time there is a modification, change, or addition to the terms and conditions of use, BIGLOTTO will display the latest modification date for user acknowledgment.